ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
ผู้บริหาร
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จปฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
สรุปภาพรวมการจัดเก็บ จปฐ สรุปภาพรวมการประมวลผล จปฐ
รายละเอียดแยกรายอำเภอ รายละเอียดแยกรายอำเภอ
 
:: Download โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ ปี 2558
    โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล version 310 build 091114
    ทำเนียบทะเบียนพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนครอุบลราชธานี , ทต เมือง, ทต ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
    ทำเนียบทะเบียนพื้นที่เขตชนบท
    คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล
   
:: ข่าวประกวดราคา
   สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 453,000 บาท
   ราคากลาง ปปช


:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้ผลิต ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน
Update 27 มีนาคม 2558  อ่าน  4   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี    
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (OTOP ช้อปม่วนใจ)
Update 13 มีนาคม 2558  อ่าน  16   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มผู้ผลิตตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Update 3 มีนาคม 2558  อ่าน  23   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มผู้ผลิตตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Update 3 มีนาคม 2558  อ่าน  17   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
Update 27 กุมภาพันธ์ 2558  อ่าน  25   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอน้ำยืน : จัดนิทรรศการแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานสมโภชศาลหลักเมือง-ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2558
ผู้สื่อข่าว : นายเกรียงไกร ณ อุบล
Update 27 มีนาคม 2558   อ่าน  6   คน
  อำเภอสำโรง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 27 มีนาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : กรมการพัฒนาชุมชนติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลขี้เหล็ก
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 27 มีนาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ด้านการผลิต
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 25 มีนาคม 2558   อ่าน  7   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพช.ติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลขี้เหล็ก
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 25 มีนาคม 2558   อ่าน  9   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :