ผู้บริหาร
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการความรู้

หน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน
::กรมการพัฒนาชุมชน
: สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
:: สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
::สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
::กองคลัง
::กองการเจ้าหน้าที่
::สถาบันพัฒนาชุมชน
::กองแผนงาน
::กองประชาสัมพันธ์
::ศูนย์สารสนเทศฯ
::กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
::กลุ่มตรวจสอบภายใน
::สำนักงานเลขานุการกรมฯ
::สำนักตรวจราชการ
::สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จปฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559
สรุปภาพรวมการจัดเก็บ จปฐ สรุปภาพรวมการบันทึกข้อมูล จปฐ
รายละเอียดแยกรายอำเภอ รายละเอียดแยกรายอำเภอ
 


รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี2559 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558
ผลการตรวจสอบ จปฐ.57 รายงานผลการตรวจสอบ จปฐ.2557 จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจสอบ จปฐ.58 รายงานผลการตรวจสอบ จปฐ.2558 จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการส่งข้อมูล จปฐ.57 - 58 อุบลฯ รายงานการส่งข้อมูล จปฐ.57 58 อุบลฯ (ที่อำเภอแก้ไข)

:: คลิบข่าว จังหวัดอุบลราชธานี
คลิบข่าวกลุ่ออมทรัพย์ คลิบข่าวกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองหิน อ.ดอนมดแดง (2558) คลิบข่าวการแก้ไขปัญหายากจน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี คลิบข่าวการแก้ไขปัญหาความยากจน อ.สำโรง (2558)
หมู่บ้านสารสนเทศอุบลราชธานี58 คลิบข่าว หมู่บ้านสารสนเทศฯ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลฯ (2558) คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม อ.ตาลสุม (2558)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คลิบข่าว กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล (2558)

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  การประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP สานสัมพันธ์สามเหลี่ยมมรกต เหย้า เยือน ตามโครงการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update 19 พฤศจิกายน 2558  อ่าน  17   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารประกวดราคาฯ)
Update 10 พฤศจิกายน 2558  อ่าน  32   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดและข้อกำหนดฯ)
Update 10 พฤศจิกายน 2558  อ่าน  23   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update 10 พฤศจิกายน 2558  อ่าน  26   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP สานสัมพันธ์สามเหลี่ยมมรกตเหย้า-เยือน ตามโครงการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ 2)
Update 6 พฤศจิกายน 2558  อ่าน  35   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  


ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 ผลจัดเก็บปี 58 / เป้าจัดเก็บปี 59
 บันทึก กทบ. A B  สรุป กทบ. A B  แบบขอรับเล่ม จปฐ.
 สถานการณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จปฐ.ปี2557 ตรวจสอบซ้ำ  จปฐ.ปี2558 ตรวจสอบซ้ำ
 งานนำเสนอ 19 10 58  ตารางจัดรายการวิทยุ  โปรแกรมตรวจ
ข่าวราคากลาง ปปช.
   ราคากลาง ปปช

  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : วัน D Day การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน หี พ.ศ. 2559
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 01 ธันวาคม 2558   อ่าน  5   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 3
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 01 ธันวาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอนาเยีย : ประชุมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 01 ธันวาคม 2558   อ่าน  3   คน
  อำเภอนาเยีย : D-day การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 01 ธันวาคม 2558   อ่าน  3   คน
  อำเภอสำโรง : จัดวัน D-Day การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้สื่อข่าว : นางสาวนภาพร โสมสุพรรณ์
Update 01 ธันวาคม 2558   อ่าน  3   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น เป็นสุข ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2559) ณ บ้านวังอ้อ
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 01 ธันวาคม 2558   อ่าน  9   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 30 พฤศจิกายน 2558   อ่าน  8   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :