ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
ผู้บริหาร
นางกาญจนา ทวีวัฒน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จปฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
สรุปภาพรวมการจัดเก็บ จปฐ สรุปภาพรวมการประมวลผล จปฐ
รายละเอียดแยกรายอำเภอ รายละเอียดแยกรายอำเภอ
 
:: Download โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ ปี 2558
    โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล version 310 build 091114
    ทำเนียบทะเบียนพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนครอุบลราชธานี , ทต เมือง, ทต ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
    ทำเนียบทะเบียนพื้นที่เขตชนบท
    คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล
   
:: ข่าวประกวดราคา
   สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 453,000 บาท
   ราคากลาง ปปช


:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มผู้ผลิตตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Update 3 มีนาคม 2558  อ่าน  7   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มผู้ผลิตตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Update 3 มีนาคม 2558  อ่าน  6   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
Update 27 กุมภาพันธ์ 2558  อ่าน  9   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ตารางราคาซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แก้จน)
Update 25 กุมภาพันธ์ 2558  อ่าน  12   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แก้จน)
Update 25 กุมภาพันธ์ 2558  อ่าน  12   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอสว่างวีระวงศ์ : กิจกรรมขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558
ผู้สื่อข่าว : นางยุภา ประจันทร์
Update 06 มีนาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนฯ ตำบลขามใหญ่
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 06 มีนาคม 2558   อ่าน  21   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนฯ ตำบลปะอาว
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 06 มีนาคม 2558   อ่าน  15   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนฯ ตำบลขี้เหล็ก
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 06 มีนาคม 2558   อ่าน  15   คน
  อำเภอสว่างวีระวงศ์ : ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนบ้านสว่างตก หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางยุภา ประจันทร์
Update 06 มีนาคม 2558   อ่าน  8   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ