ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
ผู้บริหาร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 18 สิงหาคม 2557  อ่าน  324   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  214   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  328   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 13 สิงหาคม 2557  อ่าน  386   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  CDD Ubon Smart Golf
Update 1 สิงหาคม 2557  อ่าน  201   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสบ (รอบที่ 1) ปี 2558
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 28 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  2   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประชุมประจำเดือน
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 28 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  11   คน
  อำเภอม่วงสามสิบ : กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน กิจกรรม ศูนยเรียนรู้ชุมชนทั่วไป บ้านหนองฮาง
ผู้สื่อข่าว : นางสุดา ประทุมมาส
Update 28 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  5   คน
  อำเภอวารินชำราบ : การประชุมชี้แจงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 57
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 28 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  6   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงาน พช.เมืองอุบลราชธานี สทบ.เขต 8 ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 27 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  12   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ