ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
ผู้บริหาร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
-->
รายละเอียดแยกรายอำเภอ รายละเอียดแยกรายอำเภอ
 

ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 453,000 บาท
ราคากลาง ปปช
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 18 สิงหาคม 2557  อ่าน  354   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  236   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  353   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 13 สิงหาคม 2557  อ่าน  414   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  CDD Ubon Smart Golf
Update 1 สิงหาคม 2557  อ่าน  226   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอเขื่องใน : โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2558
ผู้สื่อข่าว : นางสาวดาวรุ่ง ตะนุเรือง
Update 22 ธันวาคม 2557   อ่าน  3   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 20 ธันวาคม 2557   อ่าน  19   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 บ้านขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 20 ธันวาคม 2557   อ่าน  12   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านอ้น หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 20 ธันวาคม 2557   อ่าน  13   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 19 ธันวาคม 2557   อ่าน  24   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ