ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
ผู้บริหาร
นางกาญจนา ทวีวัฒน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จปฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
สรุปภาพรวมการจัดเก็บ จปฐ สรุปภาพรวมการประมวลผล จปฐ
รายละเอียดแยกรายอำเภอ รายละเอียดแยกรายอำเภอ
 
:: Download โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ ปี 2558
    โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล version 310 build 091114
    ทำเนียบทะเบียนพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนครอุบลราชธานี , ทต เมือง, ทต ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
    ทำเนียบทะเบียนพื้นที่เขตชนบท
    คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล
   
:: ข่าวประกวดราคา
   สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 453,000 บาท
   ราคากลาง ปปช


:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  คณะผู้บริหารขอพรปีใหม่จากท่านเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
Update 30 ธันวาคม 2557  อ่าน  46   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ  
  การประชุมประจำเดือน
Update 30 ธันวาคม 2557  อ่าน  40   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ  
  CDD Ubon Smart Golf
Update 1 สิงหาคม 2557  อ่าน  275   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประชุมโครงการเพิ่มศักภาพเครื่อข่ายกองทุนชุมชน
Update 20 มิถุนายน 2557  อ่าน  256   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปรองดอง และสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี
Update 20 มิถุนายน 2557  อ่าน  249   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอสำโรง : สพอ.สำโรงนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 29 มกราคม 2558   อ่าน  10   คน
  อำเภอวารินชำราบ : ประชุมผู้นำ อช. เนื่องในวาระครบ 46 ปี ผู้นำอช.
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 29 มกราคม 2558   อ่าน  16   คน
  อำเภอเดชอุดม : กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี โครงการพัฒนาผู้นำ อช.
ผู้สื่อข่าว : นางสาวชวนพิศ กลิ่นบัว
Update 28 มกราคม 2558   อ่าน  8   คน
  อำเภอเดชอุดม : เตรียมประกวดบ้สนสวย เมืองสุข
ผู้สื่อข่าว : นางสาวชวนพิศ กลิ่นบัว
Update 28 มกราคม 2558   อ่าน  9   คน
  อำเภอเดชอุดม : ติดตามสนับสนุนการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าโพธิ์ศรี
ผู้สื่อข่าว : นางสาวชวนพิศ กลิ่นบัว
Update 28 มกราคม 2558   อ่าน  6   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ