ผู้บริหาร
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จปฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
สรุปภาพรวมการจัดเก็บ จปฐ สรุปภาพรวมการประมวลผล จปฐ
รายละเอียดแยกรายอำเภอ รายละเอียดแยกรายอำเภอ
 
:: Download โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ ปี 2558
    โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล version 310 build 091114
    ทำเนียบทะเบียนพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนครอุบลราชธานี , ทต เมือง, ทต ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
    ทำเนียบทะเบียนพื้นที่เขตชนบท
    ทำเนียบทะเบียนพื้นที่ กชช.2ค
    คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล
   
:: ข่าวประกวดราคา
   สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 453,000 บาท
   ราคากลาง ปปช


:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2558
Update 24 เมษายน 2558  อ่าน  6   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2558
Update 24 เมษายน 2558  อ่าน  7   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
Update 2 เมษายน 2558  อ่าน  38   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้ผลิต ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน
Update 27 มีนาคม 2558  อ่าน  42   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี    
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (OTOP ช้อปม่วนใจ)
Update 13 มีนาคม 2558  อ่าน  53   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ประชุมกองทุนหมู่บ้านหัวเรือ หมู่ 11 ตำบลหัวเรือ
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 24 เมษายน 2558   อ่าน  5   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ประชุมกองทุนหมู่บ้านหนองจำนัก หมู่ 8 ตำบลหัวเรือ
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 24 เมษายน 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอสว่างวีระวงศ์ : ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ผู้สื่อข่าว : นางยุภา ประจันทร์
Update 24 เมษายน 2558   อ่าน  6   คน
  อำเภอสำโรง : วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นางอนุรักษ์ ประทุมชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง ส่งมอบเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมแก่ครัวเรือนยากจน ตำบลค้อน้อย ตำบลโคกสว่าง และตำบลสำโร
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 23 เมษายน 2558   อ่าน  8   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับอำเภอ
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 23 เมษายน 2558   อ่าน  8   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :